کاهش محبوبیت کابینه دولت ژاپن به رکورد ۳۲ درصدی رسید


تهران- ایرنا – نظرسنجی روز یکشنبه خبرگزاری کیودو نشان می دهد میزان حمایت و محبوبیت از کابینه دولت فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن در این کشور به ۳۲.۳ درصد رسیده که کمترین میزان از زمان انتصاب وی به این سمت در اکتبر ۲۰۲۱ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85259331/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B3%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF